logo-new-3

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí

Minerální prameny Karlovy Studánky

Datum: 06.09.2018

Fontana2

V hlubokých lesích na severní Moravě, v kopcích, které příští pokolení nazve Jeseníky, žil v chudobě a odříkání poustevník. Z dlouhé chvíle zde na skále postavil k poctě sv. Huberta – ochránce lovců a patronů lesů kapličku, neboť sám uprostřed lesů pobýval. To byl jeho domov.

Kapličku pak často navštěvoval a cítil, že v ní má k blíž k Bohu. Jednou se mu ve snu zjevil sám svatý Hubert v loveckém šatě a pravil: „Bratře, postavil jsi k mé poctě kapličku, řekni, co by sis přál za odměnu?“ Poustevník neměl v horské pustině snadný život, ale nikdy mu nepřišlo, že by měl něčeho nedostatek. A tak ani nevěděl, co si přát… Až posléze si vzpomněl na mnoha lidská utrpení způsobená nemocemi a vyhrkl: „Chtěl bych pomáhat nemocným!“ Sotva to dořekl, probudil se ze snu a v údivu spatřil, že ze skály pod kapličkou vytryskl zpod pařezu pramen čisté vody, který tu nikdy dříve nebyl.

Vodu ochutnal a zjistil, že je velmi dobrá. A co více, po několika doušcích se cítil zdráv a silný jako nikdy dosud! Ta voda byla učiněný zázrak. Jednou se v blízkosti poustevníkova obydlí zranil lovec, uklouzl a na kameni si zlomil nohu. Poustevník lovce našel, vzal ho k sobě a začal ho léčit vodou ze svého zázračného pramene. Zprvu mu tu nohu vodou jen potíral a ještě mu ji dával pít. Zakrátko byl lovec zase zdráv a noha se mu úplně zahojila. Ten uzdravený byl svobodný pán Karel z Riedheimu, správce panství bruntálského, a z vděčnosti dal pak u pramene léčivé vody postavit dům pro nemocné. Místu se začalo říkat Karlova Stu­dánka a ten pramen zde tryská dosud, jako by nikdy neměl vy­schnout… Tolik říká legenda, sepsaná v knize Modrá Štola. Legendy jsou od toho, aby kolovaly z pokolení na pokolení. Za dlouhých zimních večerů si je u draní peří nebo jen tak u svíčky vyprávěli místní horalové. A každý k příběhu něco přidal, něco ubral. Od toho jsou legendy a od toho je lidská fantazie. Pravda ale je, že léčivé minerální horské prameny jsou ve Studánce stále.

A z legendy k historii zaznamenané nejen ústně

Válečné potřeby vedly k zakládání dolů a osad v Horním Městě a následně v Malé Morávce, která má ve znaku dělové koule, jež tu byly počátkem novověku po těžbě železné rudy vyráběny. K tavení železa bylo nutné dřevěné uhlí a k technologii byla využívána i voda z údolí Bílé Opavice. Mezi hutěmi na Hubertově (dnešní část Karlovy Studánky) a hutní osadou v Ludvíkově byla vybudována provizorní cesta, která posléze napomohla k objevení léčivých přírodních pramenů nesoucích názvy „kyselé lesní prameny“, “dobrá voda“, či „bruntálská kyselka“. Tato léčivá voda byla lahodná nejen k pití, ale příjemná a léčivá i ke koupelím. Od váženého občana K. Riedla, který si tu delší dobu léčil bolesti nohou zdejší kyselkou ohřívanou ke koupelím žhavou železnou struskou z hutí, se informace o léčivých účincích vody dostaly až k arci­vévo­dovi Františkovi Maxmiliánu II. Železná strus­ka z hutí byla využívána k ohřevu va­no­vých lázní po řadu desetiletí. Do lázní se horká struska dovážela několikrát denně z Hubertova v tzv. pekelném stroji a vhazovala se do van s minerální vodou. Později se mine­rální voda ohřívala struskou v malém domku za Knížecím domem a za dnešní Poštou ve vel­kých kádích s naloženými smrkovými větvič­kami, a odtud se sváděla samospádem do lá­­- zeňských domů. Koncem osmdesátých let 19. století se od tohoto ohřevu upustilo a ohřívání minerální vody se řešilo horkou parou.

Prameny, které umí léčit

Není snad člověka, který by neznal mi­-nerální vodu v Karlově Studánce. Často zde uslyšíte známou větu: „Málem jsem zapomněl na vodu, to by mi žena dala, kdybych přijel s prázdnou…“ A v pitném altánku se někdy sejdou i desítky návštěvníků, kteří přímo na místě pijí lahodnou a léčivou vodu a mnozí si ji nabírají do láhví a berou sebou domů. Mi­ne­- ­rální voda z lázní Karlova Studánka je známá široko daleko. Ale možná už méně známa je sice odbornější, ale konkrétnější charakteristika struktury, vzniku i objevení pramenů. A také vysvětlení, proč pijeme pramen Karla nebo Antonína…

Stručná charakteristika zřídelní struktury

O složení léčivých minerálních pramenů se dočtete podrobně v pitném altánku. Jednoduše řečeno, jedná se o mi­ne­rální vodu hydrogenuličitého vápenatého typu. Karlova Studánka je lázeňským místem v centrální části Hrubého Jeseníku, který náleží k sileziku paleozoického stáří. Jde o krystalické břidlice devonu ve vrbenských deskách dezénské klenby. V nich jsou v území Karlovy Stu­dánky nejvýznamnější muskovitické fylity a svory s gra­fitem. Na sever od Karlovy Studánky tvoří skalní masiv blastomylonity a metagranitoidy. Dezénská klenba Hrubého Jeseníku se na přelomu třetihor a čtvrtohor rozlomila na kru Pradědu a kru Orlíka. Takto vzniklý bělský zlom ve směru SZ – JV zasahuje do lázeňského místa Karlova Studánka, když se zde vyvinuly mohutné deluviální a deluviofluviální sedimenty. Celé území Hrubého Jeseníku je porušeno významnými příčnými zlomy, přičemž využívání přírodních léčivých zdrojů v Karlově Studánce je založeno na využívání zřídelního systému uhličitých minerálních vod bělského zlomu, jehož průběh jde z Bruntálu, přes Karlovu Studánku, Vidly, obec Bělou k Lázním Lipová do polského Ladek Zdró­ju. Způsob vytváření a genezi podzemních vod s celkovou chemickou skladbou v oblasti lázní Karlova Studánka a v Hrubém Jeseníku je vytvořen geologickou strukturou puklinově propustného, tektonicky exponovaného a málo che­mic­ky aktivního komplexu různých petrograficky různo­- rodých metamorfitů. Tvorba oxidu uhli­­­či­tého je spojena s doznívajícím vulkanismem sopečné oblasti Bruntálska, přičemž CO2 sytí puklinové vody druhé zvodně, když vy­stupuje z hlubokých tektonických poruch bělského zlomu, kde je akumulován. CO2 v nadbytku zvyšuje i rozpouštěcí schopnost minerální vody uhličité vody a uhličitou vodu doprovází též spontánní plynná složka CO2. Atmosférické vody v bělském zlomu sestupují do hloubek 100 – 200 m, a proto jsou poměrně dlouhou dobu vystaveny mineralizačním pochodům. Původní vývěry přírodních minerálních vod byly zachovány v místech rašelinišť v Karlově Studánce. Povrchová rašelina těchto míst tlumí volné odvětrávání oxidu uhličitého, čímž se zintenzivňuje nasycování mine­rální vody oxidem uhličitým.

Od legend a bájí jsme se dostali k současnosti. Pravda je, že minerální prameny patří neodmyslitelně k lázním Karlova Studánka. Snad, tak jak se říkalo kdysi v pověstech, jejich zdroj nikdy nevyschne. A budou léčit nejen nás, ale i další generace. A možná po časech vzniknou o pramenech další legendy, tentokrát už ale historicky podložené a odborně sepsané…

 

Pramen Maxmilián (objeven r. 1780) pojmenován po Maxmiliánu II. Františkovi (nejmladšímu synu Marie Terezie)

Pramen Karel (objeven v r. 1802) pojmenován po vojevůdci Karlovi, bratru císaře Františka II. Po něm byly také lázně v roce 1803 přejmenovány na KARLSBRUNN. Je otcem velmistra Viléma, po němž byl pojmenován další pramen.

Pramen Antonín (objeven v r. 1812) pojmenován po Antonínu Viktorovi, velmistrovi, synu císaře Leopolda II, bratra císaře Františka I.- II., vnuka Marie Terezie, velmistr Maxmilián byl jeho strýcem.

Pramen Vilém (Wilheim) (objeven v roce 1862) pojmenován po Vilému Františku Karlovi, velmistru, nejmladšímu sy­nu císařova bratra vojevůdci Karlo­vi, pravnuku Marie Terezie a sy­nov­ci císaře Františka I.-II. Po vzniku Československé republiky, a s tím následujícím odklonu od všeho, co novou republiku spojovalo s dřívější Rakouskouherskou monarchií, bylo nařízeno přejme­novat výše uvedené prameny, aby nenesly jména Habsburků. Nové poj­menování pro dřívější prameny se vsak dosud nenašlo. Nově objevené prameny již ale mají zřetelně jiná pojmenování.

Pramen Bezejmenný (objeven v r. 1928)

Pramen Trubačova díra (objeven v roce 1929) (v padlém stromu), také Trubkový pramen.

Pramen Norbert (objeven v r. 1931) Pojmenován po ThDr. Norbertu Kleinovi, který pocházel z blízkého rýžoviště, byl brněnským arcibiskupem a stal se též velmistrem Řádu německých rytířů. V padesátých a šedesátých letech minulého století byly hloubeny na rozdíl od dřívějších povrchových studní (do hloubky 10 – 15 m) hlubinné geologické vrty až do hloubky 150 m. Zdroje S1 a S2 z 50. let, kdy výzkumné práce zhodnotil a řídil J. Šilar, bylo nutno časem nahradit novými vrty.

Pramen Petr (obnoven v r. 1966) Destruovaný vrt S2 (1952) byl nahrazen v roce 1966 novým vrtem S2A a pojmenován byl po ná­měst­ku tehdejšího ředitele lázní

Pramen Vladimír (obnoven v 60. letech min. století) Získal jméno po hydrogeologovi RNDr. Vladimíru Řezníčkovi, který řídil vrtné práce v šedesátých lech ve spolupráci s ing. RNDr. Vla­di­mírem Pelikánem, Dr. Sc.

V současné době se nejvíce využívají prameny tři: Petr – ten pijete v pitném pavi­lon­ku Vladimír – používá se k léčivým koupelím v lázních Norbert – náhradní zdroj v případě jakékoliv poruchy čerpání z prvních dvou pramenů

Napsat komentář